Giới thiệu

 

Khoa Dược Đại học Đông Á được thành lập vào ngày 20/4/2018 theo quyết định số 66/QĐ-ĐHĐA,chính thức triển khai tuyển sinh và đào tạo ngành Dược sĩ Đại học hệ chính quy 5 năm theo Quyết định số 313/QĐ-BGDĐT ngày 12/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học có:

 • Kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học để nâng cao trình độ.
 • Kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
 • Phẩm chất đạo đức tốt, đặt lợi ích sức khỏe người dân lên hàng đầu, trung thực, công bằng và có trách nhiệm.

2. Chức năng

Khoa có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên ngành Dược học, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Nhiệm vụ

3.1. Đào tạo và giảng dạy

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức đào tạo cho các chuyên ngành Dược.
 • Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
 • Kiểm tra, đánh giá, quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực.
 • Đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm và bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động ngoại khóa.

3.2. Nghiên cứu khoa học

 • Triển khai, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.
 • Thông báo và triển khai thực hiện các thông tư, quy định của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

3.3. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của nhà trường.
 • Tham gia vào công tác tuyển dụng nhân sự cho khoa, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

4. Định hướng phát triển

 • Ổn định quá trình đào tạo theo kế hoạch, nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Phát triển đội ngũ giảng viên, đảm bảo chất lượng và số lượng.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực Dược.