Thông tin môn học

 

TT Mã học phần Tên học phần Mô tả học phần
1   Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin 1

Mục đích môn học: giới thiệu khái lược về CN Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của CN Mác-Lênin: về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết kinh tế của CN Mác- Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết kinh tế của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đồng thời trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội tư bản, CN Mác-Lênin đã làm sáng tỏ vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tính tất yếu nội dung của cách mạng XHCN, quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN, quy luật và con đường xây dựng CNXH và CNCS.

Chi tiết môn học

2   Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin 2

Mục đích môn học: Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của CN Mác-Lênin: về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết kinh tế của CN Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết kinh tế của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đồng thời trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội tư bản, CN Mác-Lênin đã làm sáng tỏ vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tính tất yếu nội dung của cách mạng XHCN, quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN, quy luật và con đường xây dựng CNXH và CNCS.

Chi tiết môn học

3   Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục đích môn học: gồm 6 bài về nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh và một bài về sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mởi hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Chi tiết môn học

4   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mục đích môn học: gồm 8 chương. Nội dung chủ yếu tập trung làm rõ quá trình ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội và quan hệ đối ngoại trước và trong thời kỳ đổi mới.

Chi tiết môn học

5   Tâm lý và đạo đức Dược

Mục đích môn học: gồm 2 phần cơ bản:

 • Tâm lý y học: Đề cập đến tâm lý của người khoẻ mạnh, tâm lý của người mắc bệnh và cách giao tiếp với các đối tượng bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến cách phòng chống tâm chấn, liệu pháp tâm lý để phục hồi sức khoẻ cho các đối tượng bệnh nhân.
 • Đạo đức y học: Phần này đề cập đến những nguyên lý cơ bản của đạo đức và đạo đức của người CBYT trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân .

Chi tiết môn học

6   Phương pháp nghiên cứu khoa học y học

Mục đích môn học: gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm cách tìm kiếm đề tài nghiên cứu khoa học, cách thức tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học, các thuật toán thống kê cần thiết trong xử lý số liệu, biết cách viết bài báo khoa học và các quy định đối với bài báo quốc tế.

Chi tiết môn học

7   Tiếng Anh chuyên ngành

Mục đích môn học: cung cấp cho SV vốn từ vựng khái quát chung về chuyên ngành; Giúp SV có khả năng đọc, dịch và phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành; Giúp SV có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

Chi tiết môn học

8   Xác suất và thống kê

Mục đích môn học: học phần chia làm 2 phần: xác suất và thống kê. Ở phần đầu tiên cung cấp các kiến thức về xác suất như: các khái niệm cơ bản, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất cùng một số quy luật, đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều. Ở phần thứ 2 của chương trình cung cấp kiến thức về lý thuyết thống kê toán học: tổng thể và mẫu, mô hình xác suất của tổng thể và mẫu, thống kê, sắp xếp số liệu, ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê, lý thuyết tương quan và hàm hồi quy, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Chi tiết môn học

9   Tin học đại cương

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail.

Chi tiết môn học

10   Hóa hữu cơ 1

Mục đích môn học: cung cấp một số nội dung cơ sở lý thuyết: các hiệu ứng điện tử, khái niệm cơ chế phản ứng, đồng phân. Các nhóm định chất chính: danh pháp, điều chế, hóa tính, ứng dụng trong y, dược học.

Chi tiết môn học

11   Hóa hữu cơ 2

Mục đích môn học: cung cấp thông tin cho SV những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý, hóa của các hợp chất hữu cơ tạp chức, hợp chất dị vòng, cũng như cách điều chế và một số ứng dụng của chúng trong y dược học.

Chi tiết môn học

12   Hóa phân tích 1

Mục đích môn học: cơ sở lý thuyết của hoá phân tích - trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương pháp phân tích hoá học và phân tích công cụ như: cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hoá học, xử lý thống kê số liệu và trình bày kết quả phân tích. Các phương pháp phân tích hóa học định lượng, phần này gồm 5 phương pháp cơ bản: 4 phương pháp chuẩn độ và phương pháp phân tích khối lượng. Cuối mỗi chương có phần BT giúp SV làm sáng tỏ phần lý thuyết, tự lượng giá kiến thức tiếp thu được. Phần thực hành SV làm đúng các thao tác và thực hiện được phép định lượng đo V và đo khối lượng, tính được kết quả. Kết thúc học phần SV có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

Chi tiết môn học

13   Hóa phân tích 2

Mục đích môn học: các phương pháp hóa lý trong phân tích như phương pháp phân chia hay các phương pháp tách (sắc ký, điện di...); các phương pháp phân tích quang học (phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp huỳnh quang phân tử và nguyên tử...); các phương pháp phân tích điện hóa (phương pháp đo thế, đo pH, chuẩn độ đo thế). Phần thực hành SV thực hiện được phép đo pH, sắc ký giấy, định tính và định lượng một số chất bằng phương pháp quang phổ UV-VIS. Kết thúc học phần SV có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

Chi tiết môn học

14   Giải phẫu

Mục đích môn học: gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể người; kiến thức về chức năng, hoạt động của các cơ quan và mối liên hệ với dấu hiệu lâm sàng và áp dụng vào việc học tập các môn học của ngành đại học Dược.

Chi tiết môn học

15   Vi sinh

Mục đích môn học: cung cấp những kiến thức chung về thế giới vi sinh vật như những mặt có lợi và hại đối với con người, hình thái, sinh lý, chuyển hoá, di truyền của vi sinh vật; kháng nguyên, miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào, huyết thanh, kiểm soát điều hoà miễn dịch; đặc điểm vi sinh vật học, khả năng gây bệnh, các phương pháp phát hiện và trị liệu, phòng ngừa các vi khuẩn và virus gây bệnh chính có tác hại đối với sức khoẻ con người. Quan sát một số vi sinh vật, thực hiện một số phương pháp xét nghiệm chẩn đoán vi sinh vật, vận dụng những kiến thức vi sinh vào việc học tập các học phần khác của ngành dược. Trên cơ sở các nội dung trên, sẽ giúp SV hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành, hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ y học và tin học hiệu quả, thích hợp.

Chi tiết môn học

16   Sinh lý bệnh-miễn dịch học

Mục đích môn học: gồm những kiến thức cơ bản về Sinh lý bệnh và Miễn dịch học, hai môn học này riêng biệt được dạy chung trong một học phần. Số tiết dành cho Sinh lý bệnh chiếm 2/3 tổng số thời lượng của học phần.
Môn học Sinh lý bệnh cung cấp những kiến thức về các quy luật phát sinh, phát triển và kết thúc bệnh; chuẩn bị những kiến thức cơ bản về bệnh học trước khi học bệnh học .

Chi tiết môn học

17   Hóa lý dược

Mục đích môn học: Hoá lý là môn khoa học trung gian giữa hoá học và vật lý nghiên cứu mối quan hệ giữa hai dạng biến đổi hoá học và vật lý của vật chất, giữa các tính chất hoá lý với thành phần hoá học và cấu tạo của vật chất; nghiên cứu cơ chế, tốc độ của các quá trình biến đổi cũng như các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình đó. Hoá lý dược giới hạn trong các nội dung: các nguyên tắc hoá lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt, dung dịch cao phân tử. Các nội dung của Hoá lý dược là một phần kiến thức cơ sở cần thiết khi học tập môn Hoá phân tích, kiểm nghiệm thuốc, chiết xuất hoá thực vật cũng như các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ Dược như sản xuất nguyên liệu làm thuốc, bào chế các dạng thuốc, nghiên cứu sinh dược học, dược động học...

Chi tiết môn học

18   Bệnh học

Mục đích môn học: trang bị cho SV những kiến thức về một số bệnh thông thường Trong mỗi bệnh, ngoài phần khái niệm về bệnh sẽ tập trung chủ yếu về cách phát hiện các triệu chứng lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng, các tiêu chuẩn chẩn đoán và đề xuất được hướng điều trị từng bệnh. Trong phần thực hành, SV sẽ được tiếp cận với các ca lâm sàng cụ thể của từng bệnh, từ đó tiến hành phân tích bệnh án về triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán và đề xuất hướng điều trị cho bệnh nhân.

Chi tiết môn học

19   Thực vật dược

Mục đích môn học: trang bị các kiến thức về đặc điểm hình thái giải phẫu của các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của một cây, là cơ sở giúp cho việc kiểm nghiệm dược liệu và mô tả, giám định tên khoa học của cây thuốc. Giới thiệu tổng quát về sinh giới nói chung và hệ thống phân loại thực vật nói riêng và nhận biết được khoảng 160 họ có nhiều cây được sử dụng làm thuốc, trong đó có khoảng 50 họ có nhiều loài được sử dụng phổ biến trong ngành Dược ở Việt Nam.

Chi tiết môn học

20   Dược lý 1

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này SV có thể tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn và hợp lý.

Chi tiết môn học

21   Dược lý 2

Mục đích môn học: trình bày được những khái niệm cơ bản về thuốc và ứng dụng trong lâm sàng; Trình bày được những kiến thức cơ bản cần thiết trong sử dụng một số nhóm thuốc thông dụng.

Chi tiết môn học

22   Dược liệu 1

Mục đích môn học:

 • Phần lý thuyết Dược liệu 1 nêu khái quát về môn học Dược liệu và mối liên quan của nó với các môn học khác trong chương trình đào tạo dược sĩ đại học ; vai trò, vị trí của dược liệu trong ngành Dược; những kiến thức cơ bản và chung nhất về thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bộ và bảo quản dược liệu ; vai trò của các nhóm hợp chất tự nhiên có trong dược liệu ; những kiến thức cơ bản nhất về các cây thuốc, vị thuốc lấy từ thực vật hay động vật (tên khoa học, đặc điểm thực vật, vùng phân bố, bộ phận dùng, thu hái, chế biến, tác dụng, công dụng, cách dùng và các bài thuốc, dạng thuốc thông dụng được làm từ các dược liệu) và sắp xếp theo nhóm chất có tác dụng chữa bệnh.
 • Phần thực hành Dược liệu 1 cung cấp các kỹ năng về kiểm nghiệm Dược liệu bằng hoá học, vi học, cảm quan. Giúp SV nhận thức đúng và hướng dẫn sử dụng được 100 vị Dược liệu khô.

Chi tiết môn học

23   Dược liệu 2

Mục đích môn học:

 • Phần lý thuyết Dược liệu 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, tính chất, phương pháp chiết xuất, kiểm nghiệm, tác dụng sinh học của các nhóm chất alcaloid, tinh dầu, chất nhựa, lipid. Đặc điểm thực vật (động vật), phân bố, bộ phận dùng - cách bào chế, thành phần hoá học, tác dụng - công dụng - cách dùng của các dược liệu phân loại theo nhóm chất có tác dụng chữa bệnh.
 • Phần thực hành Dược liệu 2 cung cấp các kĩ năng về kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hoá học, vi học, cảm quan. Giúp SV nhận thức đúng và hướng dẫn sử dụng được 100 vị dược liệu khô.

Chi tiết môn học

24   Hóa dược 1

Mục đích môn học: Các nhóm thuốc được phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Phần đại cương trình bày khái quát về cấu trúc, phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc - tính chất- tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm thuốc; tác dụng, chỉ định chính của nhóm. Phần các dược chất đại diện cho từng nhóm trình bày tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học của dược chất; giải thích mối liên quan cấu trúc - tính chất- tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng dược chất, tác dụng, chỉ định chính và những điểm cần lưu ý khi sử dụng.
Thực hiện các thí nghiệm để định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất một số chế phẩm dược dụng (theo Dược điển Việt Nam và một số Dược điển thông dụng khác).

Chi tiết môn học

25   Hóa dược 2

Mục đích môn học: các nhóm thuốc được phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Phần đại cương trình bày khái quát về cấu trúc, phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc - tính chất- tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm thuốc; tác dụng, chỉ định chính của nhóm. Phần các dược chất đại diện cho từng nhóm trình bày tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học của dược chất; giải thích mối liên quan cấu trúc - tính chất - tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng dược chất, tác dụng, chỉ định chính và những điểm cần lưu ý khi sử dụng.
Thực hiện các thí nghiệm để định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất một số chế phẩm dược dụng (theo Dược điển Việt Nam và một số Dược điển thông dụng khác).

Chi tiết môn học

26   Bào chế và sinh dược học 1

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc. Chương trình lý thuyết bao gồm những kiến thức cơ bản về dạng thuốc, thành phần dạng thuốc, kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tiêu chuẩn chất lượng, cách đóng gói bảo quản các dạng thuốc: dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, cồn thuốc, cao thuốc, hỗn dịch thuốc, nhũ tương thuốc. Chương trình thực hành đề cập đến kỹ thuật bào chế các dạng thuốc với các kỹ năng thực hành được thể hiện qua các công thức và đơn thuốc. Qua đó SV có thể phân tích được đặc điểm về thành phần của một công thức, bào chế được các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới đạt tiêu chuẩn chất lượng, hướng dẫn đúng cách dùng và cách bảo quản các dạng thuốc đã bào chế.

Chi tiết môn học

27   Bào chế và sinh dược học 2

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc. Chương trình lý thuyết bao gồm những kiến thức cơ bản về dạng thuốc, thành phần dạng thuốc, kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tiêu chuẩn chất lượng, cách đóng gói bảo quản các dạng thuốc: thuốc bột, cốm, viên nén, viên nang, thuốc mỡ, thuốc đặt, thuốc phun mù.... Chương trình thực hành đề cập đến kỹ thuật bào chế các dạng thuốc với các kỹ năng thực hành được thể hiện qua các công thức và đơn thuốc. Qua đó SV có thể phân tích được đặc điểm về thành phần của một công thức, bào chế được các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới đạt tiêu chuẩn chất lượng, hướng dẫn đúng cách dùng và cách bảo quản các dạng thuốc đã bào chế.

Chi tiết môn học

28   Công nghệ sản xuất dược phẩm

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Chương trình lý thuyết bao gồm những kiến thức về kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm thuốc bằng các phương pháp: chiết xuất dược liệu và sinh tổng hợp ở quy mô công nghiệp. Chương trình thực hành đề cập đến kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm thuốc ở quy mô công nghiệp với các kỹ năng thực hành cụ thể được thể hiện qua các quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc như: chiết xuất chiết xuất các alcaloid (strychnin sulfat từ hạt mã tiền, rotundin từ củ bình vôi), chiết xuất các hoạt chất tự nhiên khác (rutin từ nụ hoa hòe).

Chi tiết môn học

29   dược học cổ truyền

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cơ bản của Y học cổ truyền, 19 nhóm thuốc cổ truyền thường dùng điều trị các bệnh thường gặp, các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền thường dùng. Trên đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng cho học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y Dược học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho nhân dân

Chi tiết môn học

30   Pháp chế dược

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật, pháp luật trong lĩnh vực dược, phân loại thuốc trong quản lý, quản lý tồn trữ thuốc, quản lý chất lượng thuốc, kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, ghi nhãn thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, thử thuốc trên lâm sàng và điều kiện về hành nghề dược. Từ đó giúp cho các dược sĩ tương lai thực hiện tốt việc tư vấn thuốc, quản lý, cung ứng, phân phối thuốc hiệu quả, đúng pháp luật.

Chi tiết môn học

31   Tổ chức quản lý và chính sách y tế

Mục đích môn học: nghiên cứu về các lý luận hệ thống y tế, quản lý các nguồn lực và các hoạt động y tế, chính sách y tế từ đó vận dụng lý luận vào thực tiễn về hệ thống y tế Việt Nam, quản lý các nguồn lực y tế và các hoạt động y tế tại các tuyến, xây dựng và thực hiện các chính sách y tế có hiệu quả. Học phần gồm những nội dung sau: Tổng quan về tổ chức và quản lý y tế; Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam; Quản lý các nguồn lực y tế; Tổ chức và Quản lý hệ thống khám chữa bệnh; Đại cương về chính sách y tế; Quá trình xây dựng chính sách y tế; Một số chính sách lớn về y tế của Việt Nam hiện nay.

Chi tiết môn học

32   Kinh tế dược

Mục đích môn học: trình bày một số vấn đề cơ bản của kinh tế học; các nguyên lý về kinh tế học, mô hình cung cầu và trạng thái cân bằng trên thị trường; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp; các loại thị trường; tổng cung, tổng cầu và đo lường sản lượng quốc gia.

Chi tiết môn học

33   Dược lâm sàng 1

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cách tự học môn Dược lâm sàng. Chương trình lý thuyết bao gồm nội dung và cách tiếp cận với mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, các thông số dược động học cơ bản, tương tác thuốc, hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thân, các phản ứng bất lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc và cách sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt và nguyên tắc sử dụng 4 nhóm thuốc thông thường là nhóm kháng sinh, nhóm thuốc giảm đau, nhóm thuốc chống viêm steroid và nhóm vitamin, chất khoáng. Trong thực hành SV được hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, cách tính toán các thông số dược động học cơ bản như sinh khả dụng, thời gian bán thải, thể tích phân bố..., hiệu chỉnh liều ở đối tượng suy giảm chức năng gan-thận, đánh giá các mức độ tương tác thuốc và cách khắc phục, bình đơn thuốc và phân tích những tình huống lâm sàng cụ thể liên quan đến sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, corticoid.

Chi tiết môn học

34   Dược lâm sàng 2

Mục đích môn học: trang bị cho SV những kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc điều trị ở một số bệnh thông thường như tăng huyết áp, đái tháo đường, loét dạ dày-tá tràng, viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản,...Trong mỗi bệnh sẽ tập trung chủ yếu về cách sử dụng thuốc: mục đích, nguyên tắc điều trị, các tương tác thuốc, phản ứng bất lợi của thuốc và cách khắc phục, liều lượng và cách sử dụng các nhóm thuốc để điều trị bệnh. Trong phần thực hành, SV sẽ được tiếp cận với các ca lâm sàng cụ thể của từng bệnh, từ đó thực hành phân tích bệnh án về mục đích dùng thuốc, liều lượng, thời gian dùng thuốc, tương tác thuốc trong điều trị. lựa chọn được thuốc tối ưu cho bệnh nhân.

Chi tiết môn học

35   Kiểm nghiệm dược phẩm

Mục đích môn học:

 • Chương I đề cập đến nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm thuốc, bao gồm quản lý chất lượng thuốc, xây dựng tiêu chuẩn, thẩm định tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng thuốc.
 • Chương II giới thiệu các phép thử thường được sử dụng để kiểm tra chất lượng thuốc: Các phép thử xác định một số hằng số vật lý; Ứng dụng các phương pháp hóa học, các phương pháp hóa lý, các phương pháp sinh học vào kiểm nghiệm thuốc.
 • Chương III trình bày chi tiết qui định về kiểm nghiệm các dạng bào chế theo Dược điển Việt Nam.

Chi tiết môn học

36   Độc chất học

Mục đích môn học: cung cấp kiến thức cho SV về đại cương độc chất học, các phương pháp phân tích độc chất, các loại độc chất gây hại cho cơ thể từ đó đưa ra cách cách xử trí cũng như phòng tránh cho cộng đồng.

Chi tiết môn học

37   Thực hành dược khoa

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các loại dụng cụ thường sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Chi tiết môn học

38   Dinh dưỡng lâm sàng

Mục đích môn học: bao gồm những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa thức ăn và con người, những kiến thức khoa học cơ bản về dinh dưỡng như giá trị của các chất dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Vận dụng những kiến thức về Dinh dưỡng - Tiết chế vào thực tế chăm sóc ngưồi bệnh và cộng đồng.

Chi tiết môn học

39   Marketing dược

Mục đích môn học: cung cấp cho SV các kiến thức tổng quát về thị trường.

Chi tiết môn học

40   Quản trị doanh nghiệp

Mục đích môn học: là học phần cơ sở thuộc kiến thức ngành nhóm quản lý cung ứng thuốc. Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp, cụ thể là các khái niệm cơ bản về quản trị, về quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và tài chính. Trên cơ sở này SV có cái nhìn tổng quát về hoạt động doanh nghiệp. Từ đây, SV sẽ được học chuyên sâu ở từng môn học trong những năm học sau.

Chi tiết môn học

41   Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; đồng thời cung cấp các kiến thức về phân tích năng lực sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích này, người dược sĩ tương lai dễ dàng nhận thức đúng đắn về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó chủ động đề xuất cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong mỗi tình huống cụ thể.

Chi tiết môn học

42   Sử dụng thuốc trong điều trị 1

Mục đích môn học: Gồm 2 khối kiến thức:

 • Những kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý như: phương pháp thiết kế thử nghiệm lâm sàng, các thông số dược động học, tương tác và tương kỵ, lựa chọn đường dùng thuốc, sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt;
 • Những kiến thức cần cho chăm sóc dược như là: phản ứng có hại của thuốc và cảnh giác dược, dược dịch tễ học, cân nhắc nguy cơ lợi ích kinh tế dược, hóa sinh lâm sàng

Chi tiết môn học

43   Phản ứng có hại của thuốc

Mục đích môn học:

 • Trình bày được các nguyên lý và cơ chế tác động của phản ứng có hại gây ra do thuốc
 • Phân loại được các ADR liên quan miễn dịch và không liên quan miễn dịch.
 • Phân tích và đánh giá các tình huống lâm sàng thực tế (cơ chế bệnh sinh, ý nghĩa trên lâm sàng, cách xử trí).

Chi tiết môn học

44   Sử dụng thuốc trong điều trị 2

Mục đích môn học:

 • Liên quan đến sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh: bệnh nhiễm trùng, bệnh tim mạch, bệnh nội tiết và chuyển hóa, thần kinh tâm thần, bệnh xương khớp, bệnh da liễu.
 • Liên quan đến sử dụng thuốc một số nhóm thuốc đặc biệt như hóa trị liệu ung thư, thuốc y học cổ truyền, nuôi dưỡng nhân tạo

Chi tiết môn học

45   Hóa sinh lâm sàng

Mục đích môn học:

 • Trình bày được nguyên nhân, cơ chế gây nên các rối loạn chuyển hóa.
 • Nêu được phương pháp điều trị, chăm sóc và phòng ngừa các biến chứng đối với bệnh nhân mắc các rối loạn chuyển hóa

Chi tiết môn học

46   Mỹ phẩm

Mục đích môn học:

 • Phần lý thuyết cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về bào chế, đánh giá các chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da, răng, tóc.
 • Phần thực hành nhằm minh họa cho lý thuyết, giúp người học bào chế được một số chế phẩm mỹ phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm

Chi tiết môn học

47   Thực phẩm chức năng

Mục đích môn học: khái quát các qui định pháp chế về thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng đối với sức khỏe của người tiêu dùng và khả năng phòng chống bệnh. Nguyên lý và phương thức phát triển thực phẩm chức năng.

Chi tiết môn học

48   Đảm bảo chất lượng thuốc

Mục đích môn học: trang bị về những kiến thức đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm thuốc.

 • Trình bày được khái niệm thuốc và yêu cầu đối với việc sử dụng thuốc;
 • Trình bày được mục tiêu và vai trò của công tác đảm bảo chất lượng thuốc;
 • Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc trong toàn bộ chu trình từ nguyên liệu đầu vào đến tay người sử dụng;
 • Trình bày được các bộ phận cấu thành của hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc;
 • Trình bày được khái niệm, mục đích, vai trò, những nội dung chính của các tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt bảo quản thuốc, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, thực hành tốt nhà thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc

Chi tiết môn học

49   Kỹ năng giao tiếp

Mục đích môn học: SV sẽ được học lý thuyết tại giảng đường và thực hành một số kỹ năng giao tiếp cơ bản ngay tại giảng đường. Tham gia học học phần này, SV sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về kỹ năng giao tiếp. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người Dược sỹ đại học.

Chi tiết môn học