Thời gian học tập trong ngày, trong tuần của SV

 

  • Thời gian học tập trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ nhật học bù, thi kết thúc học phần.
  • Thời gian học tập trong ngày:
Buổi sáng (7h00 - 12h00) Buổi chiều (13h00 - 18h00) Buổi tối (18h20 - 21h25)
Ca 1 Tiết 1 7h00 - 7h45 Ca 1 Tiết 1 13h00 - 13h45 Tiết 1 18h20 - 19h05
Tiết 2 7h45 - 8h30 Tiết 2 13h45 - 14h30 Tiết 2 19h05 - 19h50
Tiết 3 8h30 - 9h15 Tiết 3 14h30 - 15h15 Tiết 3 19h50 - 20h35
Giải lao 9h15 - 9h45 Giải lao 15h15 - 15h45 Giải lao 20h35 - 20h40
Ca 2 Tiết 1 9h45 - 10h30 Ca 2 Tiết 1 15h45 - 16h30 Tiết 4 20h40 - 21h25
Tiết 2 10h30 - 11h15 Tiết 2 16h30 - 17h15  
Tiết 3 11h15 - 12h00 Tiết 3 17h15 - 18h00